Status juli 2011

Der er pt. installeret styrebokse i knap 100 husstande og yderligere 100 bokse er ved at få installeret VVS-udstyr (flowmålere og temperaturfølere). Endelig er der indgået aftaler med de sidste 100 husejere om medvirken i forsøget, så i alt 300 forventes at deltage inden fyringssæson starten 2011/12.

De 100 installationer er ved at blive gennemgået inden data herfra frigøres til husejerne og projektets deltagere. pt. er ca. 30 installationer testet og godkendt.

Den store udfordring ift. tidsplanen er, at det tager meget lang tid at indgå af-taler med husejerens egen VVS installatør og få ham til at udføre det nødvendi-ge indgreb i installationen, så måleudstyret kan tilkobles. Elinstallationen, der omfatter opsætning af styreboksen, kører herefter efter tidsplanen.

Vi bør af den grund allerede nu rejse et flag for, at det kan blive en udfordring af nå at have alle 300 installationer klar til fyringssæsonstart. En korrigerende handling kan være at hyre en fast VVS-installatør til at montere udstyr de ste-der, hvor husejerens egen VVS-installatør har accepteret og erklæret at indgre-bet ikke griber ind i garantien for anlægget, og hvor installatøren endnu ikke har monteret udstyret. Dette vil give os ca. 100 installationer rimeligt hurtigt. Dette VVS-installatør arbejde kunne planlægges sammen med elinstalltionen. Det undersøges om de tilkoblede El-installtører kan udføre dette planlægnings-arbejde inden for den økonomiske ramme på ca. 2000,- kr, der er afsat til VVS-installationen.

I flere tilfælde er der konstateret fejl på de udførte VVS installationer, enten som følge af fejl i følere og sensorer, eller på grund af monteringsfejl i vanskeli-ge installationer. I alle tilfælde kræver det yderligere VVS installatør besøg, der også forsinker processen.

Et andet forhold der kan kræve yderligere besøg af en VVS-installatør/-sagkyndig er indstilling af selve varmepumpen i forbindelse med overgang til ekstern styring i de tilfælde, hvor husejeren ikke selv formår dette. Derfor øn-skes muligheden for at kunne trække på én VVS sagkyndig i de tilfælde hvor husstanden skal besøges i flere omgange.

I de tilfælde hvor der er konstateret fejl i følere, er der indgået aftale med leve-randøren Grundfos, der udbedrer fejlene uden beregning. Dette startes op i uge 26 og her indgår der også en fast VVS-sagkyndig.

Styregruppen for projektet har godkendt en udvidelse af budgettet til dækning af en VVS sagkyndig til yderligere besøg i installationer-ne.  Denne budgetudvidelse dækkes af Energinet.dk. Projektet hyrer den samme installatør som Grundfos anvender. Herved sikres kontinuitet, vidensdeling og en effektiv kontakt til husejerne. Vi kan på denne måde også få rapporteret om fejl og udbedringer og på den måde sikre en god formidling af projektets udfordringer og løsninger.

For en del af installationerne, er den nøjagtighed på 1 °C, som systemet er udlagt efter, ikke tilstrækkelig til at give en nøjagtig beregning af COP-faktoren. Dette er ikke nødvendigt for at projektet kan styre varmepumperne, men det har vist sig, at husejerne er meget opmærksomme på COP-faktoren og at Ener-gistyrelsen også ønsker at kunne bruge de indsamlede måledata til kontrol af de beregningsmetoder der anvendes til bestemmelse af den teoretiske årsmidlede COP-faktor.

Derfor ønsker projektet at foretage en kalibrering af alle installationer.

Kontakten med husejere og VVS installatører har indtil nu været foretaget af firmaet LIAB ApS, der har udviklet styreboksen og så Energinet.dk. Vi har konstate-ret at opmærksomheden fra husejere er væsentligt større end vi forventede og da vi også har et ønske om at få de gode historier fra projektet formidlet, øn-sket projektet at ansætte en konsulent, der kan varetage denne opgave i efteråret.

Endelig har opmærksomheden fra aktører i branchen været større end forventet og der har været et ønske om at gøre det muligt for andre leverandører af ek-sempelvis varmepumper at deltage i projektet, ved at sende data ind til vores server og ved at kunne tilgå de styringsparametre, som gør styring mulig ek-sempelvis elpriser, vindprognoser og vejprognoser. Projektet ønsker derfor at udvide funktionaliteten i den udviklede serversoftware til at kunne håndtere dette.

Omkostningerne til at etablere styring og overvågning af husejerens varme-pumpe beløber sig til 12-14.000 kr. pr. installation. Dette er væsentligt over, hvad der er samfundsøkonomisk fornuftigt, og peger på at overvågning og sty-ring derfor skal indbygges i fremtidens varmepumper. Herved sikres, at udsty-ret inden montage hos husejeren er kalibreret og i orden. Ligeledes vil en del følere og sensorer allerede være en del af varmepumpeinstallationen og derfor betyde at omkostningerne til hardware og installatør vil kunne reduceres væ-sentligt. Det forventes derfor at meromkostningen til varmepumpen kan holdes på under 2000 kr., med en tendens til at falde i pris da det hovedsaligt drejer sig om IT.

I projektet har der været en diskussion af om, hvorvidt styringsfunktionaliteten skal være placeret decentralt i varmepumpen eller centralt hos eksempelvis et elhandelsselskab. Dette søges også belyst i projektet, idet Nordjysk Elhandel udvikler en VVP løsning, mens Teknologisk Institut vil lave en decentral løsning, hvor styringen af varmepumpen udvides til at omfatte elpriser med videre.

Producenter af varmepumper og andet udstyr eksempelvis vaskemaskiner øn-sker mulighed for en decentral løsning, hvor udstyret kan tilgå standardiserede oplysninger fra Internettet om eksempelvis elpriser, miljødata og vejrprognoser og så selv stå for optimeringen af driften ud fra kundens præferencer.